Displaying 1-1 of 1 result.
:: วารสารเอเชียพิจาร ปีที่.1 ฉบับที่.2 ปี 2557
วารสารเอเชียพิจาร
ปีที่.1 ฉบับที่.2 ปี 2557
:: วารสารเอเชียพิจารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ที่ผู้อ่านทุกท่านก าลังอ่านอยู่นี้ มีการปรับปรุงรูปแบบภายในเล่มบางประการ เช่น การใส่รายละเอียดของชื่อวารสารปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ ลงในด้านขวาของหน้า เพื่อสะดวกส าหรับผู้อ่านใช้ในการอ้างอิง และง่ายส าหรับการค้นหา ทั้งในแง่ของวิชาการและการจัดการตัววารสารเอง ซึ่งในวารสารได้แบ่งให้มีการน าเสนอใน 4 รูปแบบหรือประเภทดังนี้ คือ ประเภทบทความพิเศษ บทความวิชาการ บทไทยพิจัย และบทพิจารหนังสือในเอเชียพิจารฉบับนี้ มีบทความพิเศษ 1 บทความ ซึ่งเป็นบทความของศาสตราจารย์ ดร.มาคาปา....

อ่านรายละเอียด... Hit : 115