:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.3 ฉบับที่.6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.3 No.6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1986
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จรัล มะลูลีม, มูฮัมมัด ฟาฮีม. อ่านบทความ
การเลือกตั้ง ประชาธิปไตย: อนาคตและความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ชัยชนะ อิงคะวัต อ่านบทความ
การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาแนวกลับไปสู่รากฐานเดิม: อิสลามสายเคร่งครัดของแนวหน้าปกป้องอิสลามในอินโดนีเซีย มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อ่านบทความ
ทางแยกเชิงจริยธรรมระหว่างกรณียธรรมและอรรถประโยชน์นิยม: กรณีศึกษานโยบายของตุรกีในการรับมือกับวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวซีเรียปี 2011-2015 อันวาร์ กอมะ อ่านบทความ
ปริทัศน์แนวความคิดในการวิเคราะห์วิจัยบันเทิงคดีร้อยแก้วร่วมสมัย พ.ศ. 2530-2550 วิมลมาศ ปฤชากุล อ่านบทความ
ศักยภาพจังหวัดปัตตานีกับประชาคมอาเซียน: ทัศนคติของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี สามารถ ทองเฝือ อ่านบทความ
The Architecture of collapse: The Global System in the 21st Century วุฒิพล วุฒิวรพงศ์ อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ