คำแนะนำการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์

แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารเอเชียพิจารของศูนย์ศึกษาเอเชีย

          วารสารเอเชียพิจาร เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ   (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงาน วิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขารัฐ ศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์  การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area Study)

          ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทพิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ  และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ลอกเลียน ตัดทอนจากผลงานวิจัยของผู้อื่น ไม่มีการคัดลอกหรือชักนำให้เข้าใจผิดในผลงานหรือผลการศึกษา เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

1.ประเภทของบทความที่รับพิจารณา

          1. บทความพิเศษ

          2. บทความวิชาการ

          3. บทไทยพิจัย

          4. บทพิจารหนังสือ

2.รูปแบบการเขียนบทความ

          2.1 ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องบทความไว้กลางหน้ากระดาษ ทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ พร้อมใส่เครื่องหมาย * และระบุ footnote ว่าบทความนี้เขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ใด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          2.2 ผู้แต่ง ใส่ชื่อผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ ไว้ด้านขวาสุด พร้อมใส่เครื่องหมาย ** เพื่อระบุใน footnote ว่าผู้เขียนเป็นใคร ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน อยู่สถานที่ใด (ในกรณีที่มีชื่อผู้เขียนหลายคน กรุณาระบุให้ครบทุกคน) 

          2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไม่เกิน 250 คำ)

          2.4 คำสำคัญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

          2.5 บทนำ

          2.6 เนื้อหา

          2.7 บทสรุป

          2.8 เอกสารอ้างอิง

          2.9 ประวัติการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการและสังกัด

3.การเตรียมต้นฉบับ

          1.ให้ระบุชื่อผู้เขียน ยศหรือตำแหน่ง ที่อยู่หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์และโทรสารที่สามารถติดต่อได้

          2. ส่งต้นฉบับจำนวน 3 ชุด พร้อมจานบันทึกข้อมูล (CD) 1 แผ่น

          3. พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word for Windows

          4. ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น

          5. ระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ใช้ single space ความยาวของบทความไม่น้อยกว่า 15 หน้าแต่ไม่เกิน 20 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง

          6. ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)        

          7. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

                   - ระยะขอบบน  (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร

                   - ระยะขอบล่าง  (Bottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร

                   - ระยะขอบซ้าย  (Left margin) 1.5” หรือ 3.18 เซนติเมตร

                   - ระยะขอบขวา  (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร

4.การส่งต้นฉบับ

          การส่งต้นฉบับสามารถทำได้หลายช่องทาง

          1. ส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ไปยังกองบรรณาธิการวารสาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 207 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-310-8483 ถึง 89 ต่อ 127  โทรสาร 02-310-8494

          2. ส่งทางอีเมล์มายัง asianstudies.ru@gmail.com โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ว่า ส่งบทความ  เรื่อง.......................

          3. ส่งทางออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกใบสมัครและส่งต้นฉบับได้ที่ www.asiajournal.ru.ac.th

5.การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

          กรณี ที่ผู้เขียนต้องการระบุแห่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง 1) ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ 2) ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน นั้นๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิงสำหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ Reference สำหรับ ผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) กรณีรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิม ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

1. หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์.

พรพิมล ตรีโชติ. (2542). ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Huntington, S. (2003). The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

2. วารสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่,ฉบับที่ (เดือน): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

สมบัติ จันทรวงศ์. (2557). “คณาธิปไตยหรือประชาธิปไตยในอาเซียน: มุมมองของ Alexis de Tocqueville.” วารสารเอเชียพิจาร ฉบับปฐมฤกษ์ 15,5: 23-63.

Chanrochanakit, P. (2011). “Deforming thai Politics As Read through Thai Contemporary Art.” Third Text 25,4: 419-429.

3.  นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์เผยแพร่). “ชื่อบทความ.” ชื่อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (วันที่ เดือนที่) : หน้า.

มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง. (2554). “จะเอายังไงกับภาคใต้?” มติชน (3   มิถุนายน) : 15.

4.  บทความจากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี ที่สืบค้น, จากชื่อเว็บไซต์.

สมชาย ภคภาสวิวัฒน์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่าง AEC และประชาคมสังคมและ  วัฒนธรรมอาเซียน. ค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.mfa.go.th

*** หมายเหตุ ต้น ฉบับบทความที่นำส่งจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำการเขียนที่กำหนด เท่านั้น จึงจะได้รับพิจารณาดำเนินการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์สามารถดูรายละเอียดการ จัดเตรียมต้นฉบับได้ที่  www.asia.ru.ac.th

 

ขั้นตอนการจัดทำวารสารเอเชียพิจาร ปี 2560

ขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะเวลา

ช่องทาง

แบบฟอร์ม

1

ประกาศรับต้นฉบับ

5-9 สัปดาห์

www.asia.ru.ac.th

แบบฟอร์ม 1 ขอเชิญส่งบทความ

2

ผู้เขียนส่งต้นฉบับ

 

ออนไลน์ www.asia.ru.ac.th และ www.asiajournal.ru.ac.th​ หรืออีเมล์ asianstudies.ru@gmail.com หรือ ส่งทางโปรษณีย์มาที่ ศูนย์ศึกษาเอเชีย ห้อง 207 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

 

3

กองบรรณาธิการตรวจสอบ

2 สัปดาห์

 

แบบฟอร์ม 2 ขอเชิญและตอบรับเป็นบรรณาธิการ

4

แจ้งผู้เขียน

ภายใน 2 สัปดาห์

อีเมล์ หรือ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่ www.asia.ru.ac.th

แบบฟอร์ม 3 แจ้งผลการประเมินเบื้องต้น

 

กรณีแก้ไข

ภายใน 1 สัปดาห์

อีเมล์และโทรศัพท์

 

5

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านอ่านประเมิน

3 สัปดาห์

ส่งบทความทางโปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล์

แบบฟอร์ม 4 ขอเชิญและตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ฟอร์ม 5 ผลการประเมินบทความ

6

กองบรรณาธิการตรวจสอบ

1สัปดาห์

ส่งบทความทางโปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล์

 

7

แจ้งผู้เขียน

1 สัปดาห์

อีเมล์ หรือ จดหมาย

แบบฟอร์ม 6 แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรณีแก้ไข

ภายใน 1 สัปดาห์

อีเมล์และโทรศัพท์

 

8

ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร และฝ่ายศิลป์

2 สัปดาห์

อีเมล์และไฟล์งาน

 

9

ส่งต่อให้โรงพิมพ์

2 สัปดาห์

ไฟล์งาน

 

10

เผยแพร่

 

สิ่งตีพิมพ์

แบบฟอร์ม 7 แจ้งการตีพิมพ์บทความพร้อมมอบวารสารให้ 1 เล่ม

11 (1)

ประกาศรับต้นฉบับ

5-6 สัปดาห์

www.asia.ru.ac.th

แบบฟอร์ม 1 ขอเชิญส่งบทความ

2

ผู้เขียนส่งต้นฉบับ

 

ออนไลน์ www.asia.ru.ac.th หรือ อีเมล์ asianstudies.ru@gmail.com หรือ ส่งทางโปรษณีย์มาที่ ศูนย์ศึกษาเอเชีย ห้อง 207 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

 

3

กองบรรณาธิการตรวจสอบ

2 สัปดาห์

 

แบบฟอร์ม 2 ขอเชิญและตอบรับเป็นบรรณาธิการ

4

แจ้งผู้เขียน

ภายใน 2 สัปดาห์

อีเมล์ หรือ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่ www.asia.ru.ac.th

แบบฟอร์ม 3 แจ้งผลการประเมินเบื้องต้น

 

กรณีแก้ไข

ภายใน 1 สัปดาห์

   

5

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านอ่านประเมิน

3 สัปดาห์

ส่งบทความทางโปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล์

แบบฟอร์ม 4 ขอเชิญและตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ฟอร์ม 5 ผลการประเมินบทความ

6

กองบรรณาธิการตรวจสอบ

1 สัปดาห์

ส่งบทความทางโปรษณีย์ หรือ ทางอีเมล์

 

7

แจ้งผู้เขียน

1 สัปดาห์

อีเมล์ หรือ จดหมาย

แบบฟอร์ม 6 แจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรณีแก้ไข

ภายใน 1 สัปดาห์

   

8

ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายพิสูจน์อักษร และฝ่ายศิลป์

2 สัปดาห์

อีเมล์ และ soft copy

 

9

ส่งต่อให้โรงพิมพ์

2 สัปดาห์

soft copy

 

10

เผยแพร่

 

สิ่งตีพิมพ์

แบบฟอร์ม 7 แจ้งการตีพิมพ์บทความพร้อมมอบวารสารให้ 1 เล่ม