:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.5 ฉบับที่.10 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.5 No.10 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 2063
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
MILITARY GOVERNANCE AND COOPERATION ON THE THAI-BURMESE BORDER Sirinya Siriyanun อ่านบทความ
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road Initiative): ความร่วมมือและความขัดแย้ง กรณีศึกษากวาดาร์พอร์ตรัฐบาโลจิสถาน (Gwadar Port, Balochistan) ประเทศปากีสถาน อดิ๊บ ยูซุฟ อ่านบทความ
วาทกรรมเรื่องของชาติ การสร้างชาติและวีรบุรุษของมาเลเซีย: ศึกษาผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา นัจมีย์ หมัดหมาน และนุมาน หะยีมะแซ อ่านบทความ
การศึกษาเปรียบเทียบการเมืองและการปกครองของวรรณกรรมไทยระหว่าง “ร่มฉัตร” และ “สี่แผ่นดิน” ขวัญฤทัย ฟ้าหวั่น อ่านบทความ
นโยบายด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ และภักดี โพธิ์สิงห์ อ่านบทความ
บทบาทของบุคคลในชุมชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ วิทัญญู ขำชัยภูมิ และคณะผู้วิจัย อ่านบทความ
ปัจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร จุลพัฒน์ ศรีโกมลศิลป์ และอรไท ชั้วเจริญ อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียน และรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ