:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.2 ฉบับที่.3 มกราคม-มิถุนายน 2558

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.2 No.3 มกราคม-มิถุนายน 2558
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1720
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
Political Fragmentation and Elite Accountability : The post-Angkorean World, 1300-1700 John SF Smith อ่านบทความ
The Malaysian Involvement and the Role of Third Parties for Conflict Resolution in Southern Thailand Parinya Nualpian อ่านบทความ
Women’s Empowerment in Southeast Asia and Latin America: A Contemporary Literature Katerina Vlady อ่านบทความ
จริยธรรมกับการเมือง : กรอบการปฏิรูปประเทศไทย บวร ประพฤติดี อ่านบทความ
กว่าจะเป็นติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) วันนี้ วัลลภ พิริยวรรธนะ อ่านบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ-ไทย และนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เอกลักษณ์ ไชยภูมิ อ่านบทความ
The End of American World Order. (จุดจบการจัดระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา) กฤษฎา พรหมเวค อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียน และรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ