:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.5 ฉบับที่.9 มกราคม-มิถุนายน 2561

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.5 No.9 มกราคม-มิถุนายน 2561
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 2110
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
มิติความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลี : นโยบายต่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ กับปรากฏการณ์ในศตวรรษที่ 21 ชัยชนะ อิงคะวัต อ่านบทความ
เงื่อนความมั่นคง(ภิวัฒน์)และประชาธิปไตยในตุรกี : บทเรียนและข้อสังเกตเบื้องต้น เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ อ่านบทความ
เจมส์บอนด์ : ภาพสะท้อนเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามเย็น อัจฉริยะ ศรีวิชัย และภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์ อ่านบทความ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง กอปรกมล ศรีภิรมย์ และปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ อ่านบทความ
การศึกษาศาลปกครองในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง พ.ศ. 2554-2560 วฤณดา กาตาสาย อ่านบทความ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ศศิวิมล มัดจุ อ่านบทความ
รัฐราชการไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ธนบรรณ อู่ทองมาก อ่านบทความ
การหันไปหาตะวันออกของรัสเซีย : การกำหนดนโยบายในประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค กฤษฎา พรหมเวค อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ