:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.6 ฉบับที่.11 มกราคม-มิถุนายน 2562

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.6 No.11 มกราคม-มิถุนายน 2562
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1246
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
“สี จิ้นผิง กับความมั่นคงใหม่เอเชีย” และการตอบสนองของรัฐบาลทหารไทย: โอกาสและข้อท้าทายต่อการผงาดอย่างสันติของจีน สมชัย อุ่นแก้ว อ่านบทความ
โลกทรรศน์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นใหม่ กฤตินันท์ อนันตกูล และสุวรรณี แสงมหาชัย อ่านบทความ
การกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย นภธร ศิวารัตน์, สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร อ่านบทความ
อิทธิพลทางการเมืองของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พันธุ์ชัย กิจชระโยธิน อ่านบทความ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดนในเขตล้านนาตะวันออกประเทศไทย ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ อ่านบทความ
การเมืองกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มัญชุสา ประกอบเสริม อ่านบทความ