กองบรรณาธิการ

ประจำกองบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำ

  1. บรรณาธิการบริหาร                  ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
  2. บรรณาธิการประจำฉบับ            ผศ.ดร. นิพนธ์ โซะเฮง
  3. ผู้จัดการ                               นางสาวปิยนุช วงษ์ไล
  4. ผู้ช่วยผู้จัดการ                        นางสาวอินทิรา หวังเกษม

 

ประจำกองบรรณาธิการ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์ บุบผะศิริ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

3

ดร.นิพนธ์ โซะเฮง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6

อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

7

อาจารย์เสาวภา งามประมวญ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

8

อาจารย์จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

9

อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

10

รองศาสตราจารย์ ดร. โคริน เฟื่องเกษม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14

ดร.พิเชฐ  แสงทอง

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ