:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.3 ฉบับที่.5มกราคม-มิถุนายน 2559

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.3 No.5มกราคม-มิถุนายน 2559
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1885
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การปฏิรูประบบการเลือกตั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เกรียงชัย ปึงประวัติ อ่านบทความ
Intelligibility of English on Signs in Tourist Attractions in Thailand Wipapan Ngampramuan อ่านบทความ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิริยะ ลิขิตวงศ์ อ่านบทความ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทย วราเทพ รัตนากร อ่านบทความ
บทบาททางการเมืองของสภาเกษตรกรไทย ชิตชนก สมประเสริฐ อ่านบทความ
ตัวแบบการพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เสาวนีย์ อาภามงคล อ่านบทความ
The Role of Government in Enhancing The Thai Film Industry: A Challenge of Soft Power Development ณัฐฐาวีรนุช ทองมี อ่านบทความ
"ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้" ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นของประวัติศาสตร์ไทย พิเชฐ แสงทอง อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ