:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.2 ฉบับที่.4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.2 No.4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1153
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
Human Rights in Southeast Asia: A Comparative Study of Malaysia and the Philippines. Shamsuddin L. Taya อ่านบทความ
ศัพท์บัญญัติสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งกับการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ โชคชัย วงษ์ตานี อ่านบทความ
Russia’ s Pivot to Asia: การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กฤษฎา พรหมเวค อ่านบทความ
ตี้จั้งหวังผู่สัก และจิโซ โบซัตสุ อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียในวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์ อ่านบทความ
From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. นิพนธ์ โซะเฮง อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียน และรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ