:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.1 ฉบับที่.2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.1 No.2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1696
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
Philippine Experience in Managing Cultural Diversity: Lessons for the ASEAN + 3 Communities Macapado A.Muslim อ่านบทความ
อาเซียน-สหภาพแอฟริการ: การท้าทายความร่วมมือข้ามภูมิภาค วราภรณ์ จุลปานนท์ อ่านบทความ
เบื้องหลังการก่อตัวขึ้นของประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย: บทบาทของเสรีนิยมอิสลาม และอิสลามศึกษาแนวปฏิรูป มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อ่านบทความ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เสาเอกและสื่อกลางของประชาคมอาเซียน: มุมมองภารกิจนิยมใหม่ มาโนชญ์ อารีย์ อ่านบทความ
“อัลวะสะฏียะฮ์” ในฐานะเครื่องมือทางอุดมการณ์สำหรับระเบียบทางสังคมการเมืองในประเทศมาเลเซีย นิพนธ์ โซะเฮง อ่านบทความ
โอกาสในการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงของอินโดนีเซีย เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก อ่านบทความ
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ปิยะนุช เงินคล้าย อ่านบทความ
นโยบายและการวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ อ่านบทความ
โค่นล้มเลวีอาธาน: อ่าน โทมัส ฮอบส์ ในฐานะนักประชาธิปไตยสุดขั้ว เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ