:: รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.6 ฉบับที่.12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.6 No.12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
:: รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 4695
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
การกำหนดนโยบายสวัสดิการโดยรัฐบาล ปองทิทย์ ฤทธิ์อิ่ม อ่านบทความ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชนบท ภัทรภร แพงไทย และภักดี โพธิ์สิงห์ อ่านบทความ
การกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ปณัยกร บุญกอบ อ่านบทความ
Intelligibility of English on Signs in Tourist Attractions in Thailand Wipapan Ngampramuan อ่านบทความ
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาของรัฐบาล บารัค โอบาม่าต่ออิหร่าน (ค.ศ. 2013-2016): ประเด็นนิวเคลียร์อิหร่าน กฤตภาส อำนวยสุข อ่านบทความ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจของจีน-สหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1978-2015) ชลดา เศวตศิลา และการุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ