:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.4 ฉบับที่.7 มกราคม-มิถุนายน 2560

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.4 No.7 มกราคม-มิถุนายน 2560
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1858
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ความรุนแรง: มุมมองทางสังคมศาสตร์และเทววิทยาอิสลาม มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อ่านบทความ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในสายตาของจีน พัชรี กล่อมเมือง อ่านบทความ
รัฐธรรมนูญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน วัลลภ พิริยวรรธนะ อ่านบทความ
ตำรวจพระ พิชศาล พันธุ์วัฒนา อ่านบทความ
การถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit): ปัจจัยภายในสหราชอาณาจักรและผลกระทบต่อประชาคมระหว่างประเทศ พรรณนภา จันทรารมย์ อ่านบทความ
คลื่นยักษ์ มังกรจีน เสา 8 หลักต่อสังคมจีนใหม่ อภิชญ์ จิตต์ชื่นโชติ อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียนและรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ