:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.4 ฉบับที่.8 กรกฎาคม - ธันวาคม 25560

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.4 No.8 กรกฎาคม - ธันวาคม 25560
:: วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.)
Hit : 1805
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
กลุ่มภราดรภาพมุสลิมภัยคุกคามต่อซาอุดิอาระเบีย อดิ๊บ ยูซุฟ อ่านบทความ
อาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ อ่านบทความ
การศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ปี ค.ศ. 2009-2016 ธิดารัตน์ ขอประสิทธิ์ อ่านบทความ
ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1975-1991 เขมณิช กล่อมสังข์ อ่านบทความ
ภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองรัสเซียจากวรรณกรรมเรื่อง“แม่” ของ แม็กซิม กอร์กี้ พัชรีภรณ์ ษารักษ์ อ่านบทความ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2560 ปุณณภา อิทธิธนาดล อ่านบทความ
“น้ำป่า บันทึกการต่อสู้ในเขตป่าเทือกเขาบรรทัด” พิเชฐ แสงทอง อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียน และรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ