:: เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่.1 ฉบับที่.1 มกราคม-มิถุนายน 2557

เอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Vol.1 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2557
:: วารสารเอเชียพิจาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสาร ที่นำเสนอบทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ (Book Review) จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) วารสารเอเชียพิจารใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบ ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) โดยแต่ละ บทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน วารสารเอเชียพิจารจัดพิมพ์ปี ละสองฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)
Hit : 2367
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
ประชาธิปไตยในบริบทอาเซียน กษิต ภิรมย์ อ่านบทความ
คณาธิปไตยหรือประชาธิปไตยในอาเซียน: มุมมองของ Alexis de Tocqueville สมบัติ จันทรวงศ์ อ่านบทความ
ระบบการปกครองลูกผสมไทย: บทเรียน หรือ ลางร้าย ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียน เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ อ่านบทความ
ประชาสังคมกับรัฐและประชาธิปไตยไทย นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ อ่านบทความ
การเมืองโลกาภิวัฒน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา บวร ประพฤติดี อ่านบทความ
Hard Choices: Security, Democracy, and Regionalism เสาวภา งามประมวญ อ่านบทความ
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อ่านบทความ
ประวัติผู้เขียน และรายละเอียดการส่งบทความ อ่านบทความ