เกี่ยวกับวารสาร

 วารสารศูนย์ศึกษาเอเชีย เป็นวารสารที่นำบทความและบทวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาลงตีพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทรรศน์ลงตีพิมพ์ด้วย วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตีพิมพ์ปีละสองฉบับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง บริหารรัฐ นโยบายสาธารณะ โดยมีอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิผลิตผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปบทความทางวิชาการ

3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย

4. เป็นเอกสารประกอบการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา

Scope and Focus
          สาขา วิชาการของวารสาร ประกอบด้วย ด้านเอเชียศึกษาภายใต้สาขาความรู้รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และลังคมศาสตร์ และอาณาบริเวณศึกษา (Area Study)

ขอบเขตการศึกษา
          ด้านอาเซียนและเอเชียศึกษาโดยให้ความสำคัญในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม